top of page

'Wala nang silbi pang maghanap'Sinabi sa kanya ni Jesus, “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sinuman ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.(JUAN 14:6)


Napakalinaw na sinabi ng Panginoong Hesus na Siya lang ang daan, dahil tanging sa Kanya lang may katotohanan, buhay at kasiyahan para sa kaluluwa. Wala nang silbi pang maghanap ng ibang paraan para maabot ang Diyos; tanging ang pagtanggap sa Kanyang sakripisyo, pagtalikod sa kasalanan at mamuhay ng isang buhay na sakripisyo para sa Kanya - iyon ay, sa pamamagitan ng pagtanggi sa sariling kalooban- na tayo ay matatanggap ng Amang nasa Langit.Mrs. Ester Bezerra

Comments


bottom of page