top of page

Paano nangungusap ang Diyos sa iyo?


Noong ika-4 ng Nobyembre taong 1995, pinatay ni Yigal Amir, isang Israeli at debotong estudyante ng batas ng mga Hudyo, ang Punong Ministro ng Israel na si Yitzhak Rabin sapagkat, inaangkin niya, na sinabi sa kanya ng Diyos na gawin ito. Noong Mayo 2003, si Deanna Laney, 38-taong-gulang, isang Texan at may tatlong anak, mapagmahal na asawa at miyembro ng choir sa kanilang simbahan', ay pinatay ang kanyang dalawang anak na lalaki na may edad 6 at 8, at inihulog ang bungo ng kanyang 14 na buwan na sanggol. Matapos gawin ito, tumawag siya sa pulisya at kalmadong sinabi na ‘Pinatay ko lang ang aking mga anak. Sinabi sa akin ng Diyos na gawin ito. '


Kapag nakakarinig ako ng mga kwentong ganito alin lang sa dalawa ang maiisip ko: ang Diyos ay baliw o sumasamba ako sa ibang-iba na Diyos mula sa sinasamba ng mga taong ito.


Ang dalawang halimbawa sa itaas, marahil ay medyo matindi ngunit inilalarawan nila kung ano ang maaaring mangyari kapag ang tao ay hindi nakikilala ang tinig ng Diyos. Araw-araw, ang mga tao sa buong mundo ay gumagawa ng mga maling desisyon batay sa paniniwala na sinasabi sa kanila ng Diyos na gawin ito. Ilan, halimbawa, ang nag-asawa na iniisip nila na ang taong ito ay ang "pinili ng Diyos" para sa kanila, sa huli lamang nila napagtanto na nagawa nila ang isang malaking pagkakamali?


Ang katotohanan: Sinong ayaw na mapakinggan ang sinasabi sa kanila ng Diyos?

Ngunit paano tayo kinakausap ng Diyos? Maaari ba nating malaman kung kailan Siya nagsasalita? Paano tayo magiging mas sensitibo upang marinig ang Kanyang boses? Maaari ba makipag-usap sa atin ang diyablo at mangyaring siya’y maging Diyos? Tuklasin natin ang mga isyu sa paligid ng paksang ito.


Masasabi ko na 99% ng nais sabihin sa atin ng Diyos ay nakasulat sa Bibliya. At ang natitirang 1% ay may kasamang iba't ibang mga paraan na maaari Niyang gamitin upang tawagin ang ating pansin sa 99% na naipaliwanag na Niya sa Kanyang Salita.

Sa madaling salita: Napakahalaga na hindi ka dapat lumihis mula sa Salita ng Diyos kapag naghahanap ng direksyon mula sa Diyos para sa iyong buhay. Upang maghanap ng mga pangarap, pangitain, palatandaan, propisiya o anumang iba pang uri ng espesyal na paghahayag ay maaaring humantong sa iyo sa maling lugar. Ang ilan sa mga nalilitong Kristiyano na nakilala ko ay nasa malalim na ganitong uri ng paniniwala. Iyon ay dahil ginagamit ng diyablo ang mga bagay na ito upang makipag-usap sa mga tao at ipasa ang mga ito bilang isang Diyos.


Paulit-ulit na sinabi ng Diyos na ang Kanyang Salita ay hindi magbabago. At Siya’y tapat dito. Hindi siya tulad ng mga pulitiko na nangangako at hindi naman ginagawa. Wala rin Siyang problema sa memorya para makalimutan ang sinabi Niya. Kaya't walang ibang salita, payo o paghahayag na maaaring maging mas ligtas, nakatitiyak, o mas maaasahan kaysa sa Salita mismo ng Diyos. Ligtas ka kung manatili ka rito.


Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran,upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. (2 Timoteo 3:16-17)

Dahil nasabi na rito, mahalaga na kunin mo ang Banal na Kasulatan nang buo, dalhin ang konteksto ng bawat talata na iyong binasa. Ang mga putol na talata ng Bibliya ay madaling mabigyan ng maling paliwanag at magdala sa iyo sa kapahamakan. Binigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya at katalinuhan upang gamitin ng magkasama para sa ating kapakinabangan. Kung gagamitin mo lamang ang iyong pananampalataya, ikaw ay magiging isang panatiko. Kung gagamitin mo ang iyong katalinuhan nang nag-iisa, ikaw ay magiging isang mang-mang na hindi naniniwala.


Nakikipag-usap sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang inspiradong Salita. Samakatuwid, basahin ang iyong Bibliya at pagnilayan ito. Maglaan ng oras upang marinig ang Diyos nang higit pa, at Siya ay higit na makikipag-usap sa iyo.


Nakakmangha kung gaano ka makikinabang sa pamamagitan ng pagbawas ng kaunti sa panonood ng TV, pakikinig sa musika at pagbabasa ng mga papel, at sa halip ay gamitin ang oras na iyon upang gugulin sa Salita ng Diyos. Subukan mo.


Siya na may pandinig ay makinig, hayaan siyang makinig. Mayroon ka ba ng mga ito?


Bishop Renato Cardoso

Comments


bottom of page