top of page

'Malinis na Konsensya'

Ang malinis na konsensya ay nagdadala ng kapayapaan...


Ingatan mo ang pananampalataya mo at panatilihin mong malinis ang konsensya mo. May mga taong hindi nakinig sa konsensya nila, at dahil dito, sinira nila ang kanilang pananampalataya.

1 Timoteo 1:19


Ang sinumang nagnanais na maging matatag sa kanyang pananampalataya ay kailangang panatilihin na malinis ang konsensya niya. Para mangyari ito, kinakailangan na bitawan ang kagustuhan, hilig at interes na wala namang kinalaman sa Diyos. Ang pagkakamali ay lumilikha ng maruming konsensya. Ang maruming konsensya ay lumilikha ng akusasyon. Ang akusasyon ay nagbibigay ng duda. At pinapahina ng duda ang pananampalataya. Kaya ito ang dahilan kaya maraming lumulubog.


Ang sinumang nagpapasya na bitawan kung ano ang nagpaparumi ng kanyang konsensya ay agad na napupuno ng kasiguraduhan.


Ang malinis na konsensya ay nagdadala ng kapayapaan.


Ang kapayapaan ng kaligtasan ng kaluluwa. Ang malinis na konsensya ay nagbibigay ng kapayapaan, higit pa sa ating nauunawaan.


Ang kapayapaan na tumutulong sa ating makatulog ng mahimbing.


Ang kapayapaan na tumutulong sa ating malampasan ang mga disyerto at mga bagyo.


Gayunpaman, kailangan nating magsumikap para mapanatili ito, tulad ng ginawa ni Apostol Pablo.


Kaya pinagsisikapan ko na laging maging malinis ang aking konsensya sa harap ng Dios at sa mga tao.

Gawa 24:16


Bishop Macedo

Comments


bottom of page