top of page

Mahirap na Panahon

Sa buhay na ito, tayo ay makakatagpo ng mga taong tulad ng nasa larawan na ito.


Tinutulungan, tinatanggap at sinusuportahan natin sila...


Gayunpaman, sa huli, ang likas nilang "walang utang na loob" ang mas nananaig.


Tandaan mo ito: Magiging mahirap ang mga huling araw, dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadios.

2 Timoteo 3:1 - 2


Palaging tatandaan: gumawa ng mabuti  kaninuman mo ito ginagawa.Pastor Ulisses Gomes


Comments


bottom of page