top of page

'Langit o Impyerno'


Pinapahalagahan ng mga tao kung ano ang pansamantala at binabalewala kung ano ang pangwalang hanggan. Ngunit hindi ganito ang sinabi ng Panginoong Hesus sa dalawang lugar na ito:


Itatapon sila sa nagliliyab na apoy, at dooʼy iiyak sila at magngangalit ang kanilang ngipin. (Mateo 13:42)
At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Kaya tumawag siya, ‘Amang Abraham, maawa kayo sa akin! Utusan nʼyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko, dahil hirap na hirap ako dito sa apoy.’ (Lucas 16:23-24)

Ang mga ligtas ay magkakaroon ng bagong katawan, responsibilidad, tahanan, gantimpala, damit, pagkain, bagong pangalan, sila ay magiging mga anak.


Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. (Filipos 3:21)
....sasambahin siya ng mga lingkod niya. (Pahayag 22:3)
Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Juan 14:2
Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira, at walang nakakapasok na magnanakaw. Mateo 6:20
Ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit.... Pahayag 3:5
Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng pagkain na inilaan ko sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na may nakasulat na bagong pangalan... Pahayag 2:17
Ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko, at akoʼy magiging Dios nila. Pahayag 21:7

Nagpapagod ang mga tao para makakain, magkaroon ng damit, maayos na tahanan, maski para magkaroon ng bagong katawan, plastic surgery, at iba pa. Ngunit, ang lahat ng mga bagay na nakamit nila sa mundong ito ay lilipas rin at mananatili lang dito.


Tayo ay hindi isang katawan; tayo ay isang kaluluwa na may katawan. Ang lahat ng mga pangangailangan natin dito sa mundo ay matutugunan sa Langit.


Ang Kaharian ng Langit ay hindi nakakabagot o isang lugar na walang pwedeng gawin tulad ng iniisip ng marami, ang totoo, ito ay eksaktong kabaliktaran ng lahat ng iyon.


“Wala pang taong nakakita, nakarinig, o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Dios para sa mga nagmamahal sa kanya.” (1 Corinto 2:9)

Ngunit, isa sa estratehiya ng masama ay ang paisipin ang mga tao na ang Kaharian ng Langit ay isang nakakabagot na lugar, kung saan ang mga ligtas ay magpapatugtog lang ng alpa at lilipad-lipad tulad ng mga anghel. at ang mayroon lang ay ulap at sa impiyerno ay iba na mas masaya, puno ng party, tugtugan at mga inuman.


Bishop Renato Valente

コメント


bottom of page