top of page

Mga Kayamanan sa Langit

Kung sinuman ang walang Banal na Espiritu, kahit na mayroon silang mga bagay sa mundo, wala naman sila ng lahat.


“Ngunit ang mga anak ng kaharian ay itatapon sa labas ng kadiliman. Magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin.” (Mateo 8:12)

Ang mga mapupunta sa impiyerno ay magkakaroon ng katawan na hindi nasisira. Daranas sila ng kaparusahan sa ikalawang kamatayan hanggang sa mangangalit ang kanilang mga ngipin.


Sa talinghaga ng Mayaman at si Lazaro, ang mayaman ay hinatulan at gustong palamigin ang kanyang dila (Lucas 16:24). Gayunpaman, ang isang napakahalagang detalye na dapat pansinin dito ay hindi nahayag ang kanyang pangalan, na mangyayari sa lahat ng mawawalan ng kanilang kaligtasan. Sinabi ni Hesus sa mga hangal na birhen, “Hindi ko kayo kilala”. ( Mateo 25:12 )


Sa mga walang kaligtasan, sinabi ni Jesus:


“… At hindi mo alam na ikaw ay aba, miserable, dukha, bulag, at hubad.” Apocalipsis 3:17

Kung sinuman ang walang Banal na Espiritu, kahit na mayroon silang mga bagay sa mundo, wala naman sila ng lahat.


At gayon din ang mga nag-iipon ng kayamanan para sa kanilang sarili at hindi mayaman sa Diyos. ( Lucas 12:21 ) Lalo na dahil tayo ay mga kaluluwa at hindi mga katawan.


Ang payo ni Hesus para sa atin ay:


“Mag-ipon para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit.” Mateo 6:20

Tayong lahat ay tatanggap ng isang bagong katawan - Ang ilan ay para sa walang hanggang pagdurusa at parusa, na mangangalit ang mga ngipin at mananabik ang dila sa isang patak ng tubig , habang ang iba ay para sa walang hanggang kaluwalhatian.


Tayo, ang mga naligtas, ay magkakaroon ng bagong lungsod at tatanggap ng isang maluwalhating katawan.


"Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. At mula roon, hinihintay natin nang may pananabik ang pagbabalik ng Tagapagligtas, ang Panginoong Jesu-Cristo. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay." (Filipos 3:20-21)

Magkakaroon tayo ng bagong tahanan:


“Sa bahay ng Aking Ama ay maraming tahanan…” Juan 14:2

Magkakaroon tayo ng mga bagong damit:


"Ang magtagumpay ay mabibihisan ng puting damit." Apocalipsis 3:5

Tayo ay uupo sa hapag kasama ng Panginoong Jesus:


"Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng ilan sa nakatagong mana na makakain." Apocalipsis 2:17

At tatawagin tayo sa pangalan, hindi tulad ng taong mayaman na hinatulan:


"Sa bato ay may nakasulat na bagong pangalan." Apocalipsis 2:17

Maglilingkod tayo sa Diyos:


“Ang Kanyang mga lingkod ay maglilingkod sa Kanya.” Apocalipsis 22:3
"Ang magtagumpay ay magmamana ng lahat ng bagay, at ako ay magiging kanyang Diyos at siya ay magiging aking anak." Apocalipsis 21:7

Samakatuwid, ang kaharian ng Langit ay sapilitang pinapasok at sinasakop ng mga taong mararahas (Mateo 11.12) dahil walang nang hihigit pa kaysa sa ating kaligtasan, na ito dapat ay makamit araw-araw.


Ito ang dahilan kung bakit itinuro sa atin ng Panginoong Hesus na hingiin natin ang pang-araw araw na pagkain, dahil ito ang nagbibigay sa atin ng kaligtasan araw-araw.


Bishop Renato Valente

Comments


bottom of page