top of page

'Bakit kailangan magbantay?'

Basahin at i-meditate ang mensahe sa araw na ito

"Mga taga-Nineve, sinasalakay na kayo ng inyong mga kalaban na magpapangalat sa inyo. Kaya guwardyahan ninyo ang pader ng inyong lungsod at bantayan ang mga daan. Tipunin ninyo ang inyong mga sundalo at humanda kayo sa digmaan." Nahum 2:1


Alam natin na ang masama ay palaging umaaligid sa paligid ng nga taong may takot sa Diyos. Kaya, bantayan natin ang ating puso upang tayo ay hindi magkasala. Sa ganitong pagbabantay kasama ng direksyon ng Banal na Espiritu, pinalalakas natin ang ating mga bisig upang paglingkuran ang Diyos ng may matalinong pananampalataya.

-Mrs. Ester Bezerra


Comments


bottom of page