top of page

Ang Pangako ng Kanyang pagbabalik"Una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak at susundin ang masasama nilang nasa. Sasabihin nila, “Hindi baʼt nangako si Cristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin pero wala pa ring pagbabago mula nang likhain ang mundo.”

2 Pedro 3:3‭-‬4


Alam naman natin na tayo ay nasa mga huling araw na at tayo ay binabatikos sa paniniwala na ang Panginoon ay babalik para sa atin. Mayroong mga taong nanlilibak at sinasabi na 2,000 taon na ang nakaraan noong sinabi ni Hesus na siya ay babalik, at iniisip nilang napakatagal naman nito para mangyari. At kaya hindi na sila naniniwala o umaasa, ngunit magugulat na lang sila anumang oras. Subalit kailangan mong malaman: Siya ay babalik at tapat sa Kanyang Salita.Mrs. Ester Bezerra

Comments


bottom of page