top of page

'Ang Ilaw ng Buhay'


Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, “Ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay-buhay.”(Juan 8:12)

Ninanais ng marami na maging anak ng Diyos, pero ayaw naman nilang bitawan ang sarili nilang kagustuhan, kalooban at pangarap; dahil dito, sila ay namumuhay sa kadiliman. Kung nais ng tao na mamuhay sa liwanag, kailangan niyang bitawan at talikuran ang lahat ng kagustuhan ng laman at simulang mamuhay sa liwanag, sa pamamagitan ng paggawa ng tama at pagsunod sa Salita ng Diyos.Mrs. Ester Bezerra

Comments


bottom of page