top of page

Ang buhay na nakatayo sa Bato


"Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking Tagapagligtas na nag-iingat sa akin." Salmo 18:2

Kapag tunay mong kilala ang Diyos, ang buhay mo ay nakatayo sa bato. Ikaw ay ligtas at malakas. Walang anumang makakapagpabagsak sa iyo. Makaranas ka man ng bagyo, manatili kang magtiwala sa Diyos na nagpapalaya, at tinatamasa ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod ng Kanyang Salita, na naglalagay sa iyo sa Kanlungan ng Kanyang Kaharian ng Kapayapaan. Mrs. Ester Bezerra

Comments


bottom of page