top of page

Ang Pintuan ng Banal na EspirituSinabi ni Hesus: Ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan, at makakatagpo siya ng pastulan ( Juan 10:9)


Ang mga tunay na pumapasok sa Pintuan – iyon ay ang Panginoong Hesus – ay makakatanggap ng Banal na Espiritu.


Imposibleng dumaan ka sa pintuang ito at patuloy na pareho pa rin ang buhay mo at wala ang Banal na Espiritu.


Hinihiwalay ng bawat pintuan ang mga kwarto. Kung ang Banal na Espiritu ay hindi pa naipagkakaloob sa isang tao, ito ay dahil hindi pa siya dumadaan sa Pinto.


Hindi masasabing nakapasok ka na sa pinto kung nasa may kalagitnaan ka lang, ganoon din, hindi masasabing ikaw ay na kay Hesus kung hindi ka pa talaga dumadaan sa pamamagitan Niya. Kaya, ang Banal na Espiritu ay ipinagkakaloob lamang ng Panginoong Hesus kapag dumaan tayo sa Kanya ng isang daang porsyento.


Ikaw? Pumasok ka na ba sa Pintuang ito o nasa labas ka pa rin?


Pumasok ka ng buong lakas – katawan, kaluluwa at espiritu – at matatagpuan mo ang Banal na Espiritu sa pagpasok mo sa pinto.

Comments


bottom of page