top of page

EbaSi Eba, ang ating unang ina, ay maganda at perpekto, alam na alam niya kung bakit siya nilikha, at iyon ay upang sa tabi ni Adan ay maging kaisa niya at sa pamamagitan ng pagsasama na ito, maluluwalhati ang Diyos na tagapaglikha at walang hanggang Ama.


Ngunit, noong sandaling nakalimutan niya ang tungkol dito at inunang gawin ang isang bagay para sa sarili, nawala ang kanyang tuon, nawala ang kanyang pagiging perpekto, ang kanyang lakas at lahat ng kanyang halaga.


Paano ba natin maibabalik ang mga ito sa atin?

Paano ba natin maibabalik kung sino dapat tayo?


Ito ay sa pamamagitan lamang ng Banal na Espiritu, sa katunayan, iyan ang dahilan kung bakit Siya dumating, upang tayo ay MAIPANGANAK MULI.

Comentarios


bottom of page